Trang chủ » CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC


Chi cục trưởng: CN. Trần Phú Hà
P.Chi cục trưởng: CN. Trần Thị Hiền

P.Chi cục trưởng: ThS. Nguyễn Công Nhật
(Kiêm GĐ Trung tâm KT TC-ĐL-CL)

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: 4 phòng

 Phòng Hành chính -Tổng hợp: 

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng tổng hợp, xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Chi cục; thực hiện công tác tổ chức cán bộ, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị đối với hoạt động của Chi cục.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Nghiên cứu, tham mưu cho Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, dự toán ngân sách dành cho hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; xây dựng kế hoạch hoạt động nghiệp vụ, theo dõi, thống kê, báo cáo các hoạt động nghiệp vụ tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho Sở KH&CN và Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng;

b) Xây dựng kế hoạch và phối hợp triển khai kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ về TC-ĐL-CL cho cán bộ Chi cục, các ngành, doanh nghiệp trong Tỉnh theo yêu cầu của các phòng chức năng chuyên môn;

c) Thực hiện công tác văn thư lưu trữ theo đúng nghiệp vụ và quy định của nhà nước, cơ quan. Đảm bảo cập nhật kịp thời và lưu trữ đầy đủ các văn bản nơi khác gửi đến; sao, phát hành kịp thời các văn bản đến nơi nhận theo chỉ định của lãnh đạo Chi cục để kịp thời triển khai thực hiện;

d) Quản lý tài chính, tài sản và lập hồ sơ, thanh quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật và thực hiện công tác kho quỹ, tạp vụ, lái xe và bảo vệ cơ quan theo quy định pháp luật và cơ quan; Quản lý dấu, giấy giới thiệu, công lệnh, trực điện thoại và hướng dẫn khách đến làm việc cơ quan;

đ) Theo dõi công tác tổ chức cán bộ, biên chế, tiền lương, các chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ. Tham gia Hội đồng thi đua khen thưởng và Hội đồng kỷ luật;

e) Thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến liên hệ công tác;

g) Thực hiện việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng.

3. Tổ chức, biên chế

02 biên chế công chức, 03 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Phòng Hành chính- Tổng hợp có 01 Trưởng phòng, kế toán và 03 hợp đồng lao động Nghị định 68/2000/NĐ-CP

Phòng Tiêu chuẩn- Chất lượng và TBT

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng thực hiện công tác về tiêu chuẩn, chất lượng- TBT và ISO hành chính theo qui định của pháp luật

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, đề xuất để Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành các văn bản cụ thể hoá các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;

b) Xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển hoạt động tiêu chuẩn hoá, quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương;

c) Xây dựng kế hoạch về kiểm tra và kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước tại địa phương;

d) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, chất lượng, sản phẩm hàng hóa trên địa bàn Tỉnh;

đ) Tổ chức phổ biến áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài, áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở đối với các tổ chức, cá nhân trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn;

e) Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình và môi trường theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

g) Tiếp nhận bản công bố hợp chuẩn của tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tiếp nhận bản công bố hợp quy trong lĩnh vực được phân công;

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, hàng hoá lưu thông trên địa bàn và nhãn hàng hóa, mã số, mã vạch theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật;

i) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

k) Tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá cho các tổ chức, cá nhân có liên quan;

l) Thực hiện các nhiệm vụ về thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại đối với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đóng trên địa bàn Tỉnh;

m) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng .

3. Tổ chức, biên chế: 02 biên chế công chức

Phòng Tiêu chuẩn- Chất lượng và TBT có Trưởng phòng và chuyên viên

Phòng quản lý Đo lường

1. Chức năng

Tham mưu, giúp Chi cục trưởng quản lý về đo lường, tiếp nhận công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng theo qui định của pháp luật

2. Nhiệm vụ

a) Nghiên cứu, đề xuất để Chi cục trưởng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành các văn bản cụ thể hoá các chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đo lường phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;

b) Xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch và kế hoạch phát triển hoạt động đo lường tại địa phương để Chi cục trưởng giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND Tỉnh phê duyệt, ban hành;

c) Phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản qui phạm pháp luật, các chương trình, qui hoạch, kế hoạch hoạt động về đo lường tại địa phương. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường trên địa bàn Tỉnh;

d) Kiểm tra việc thực hiện kiểm định phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận, giải quyết và hướng dẫn giải quyết các tranh chấp về đo lường tại địa phương theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và qui định của pháp luật;

đ) Tổ chức kiểm tra phép đo, hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thực hiện các biện pháp để các tổ chức và cá nhân có thể kiểm tra phép đo, phương pháp đo;

e) Tiếp nhận bản công bố sử dụng dấu định lượng và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn theo quy định của pháp luật;

g) Phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra chuyên ngành về đo lường trên địa bàn theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chi cục trưởng.

3. Tổ chức, biên chế: 03 biên chế công chức

Phòng Quản lý Đo lường có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chuyên viên

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

1. Chức năng

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giúp Chi cục trưởng thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý theo qui định của pháp luật.

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo qui định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

– Tham gia xây dựng các chương trình, quy hoạch và kế hoạch dài hạn, 5năm và hàng năm về phát triển hoạt động kỹ thuật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn Tỉnh;

– Tham gia xây dựng mạng lưới kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo và thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động nghiên cứu khoa học và nhu cầu của tổ chức, cá nhân;

– Thực hiện việc thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động nghiên cứu khoa học và nhu cầu đảm bảo chất lượng của tổ chức, cá nhân;

– Thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá giám sát và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn trong các lĩnh vực và phạm vi được phân công, chỉ định theo quy định của pháp luật;

– Tham gia các đoàn kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước thẩm quyền;

– Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến … ) cho các tổ chức, các nhân có liên quan;

– Tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ kỹ thuật về tiêu chuẩn, đo lường, năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hoá và các dịch vụ khoa học và công nghệ khác theo nhu cầu của tổ chức, các nhân như: dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị, quản lý phòng đo lường, thử nghiệm; tư vấn giải thưởng chất lượng, các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn; tư vấn xây dựng hệ thống đảm bảo về đo lường; tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị về đo lường, thử nghiệm; dịch vụ nghiên cứu, sản xuất, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, hợp tác kinh doanh các phương tiện đo, thiết bị thử nghiệm, thiết bị kỹ thuật;

– Tổ chức nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng;

– Được tự chủ về tài chính, chủ động bố trí kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng được giao, chủ động sử dụng số biên chế do cấp có thẩm quyền giao, được phép tuyển dụng lao động theo hình thức hợp đồng lao động và theo quy định của bộ luật lao động, phù hợp với khối lượng công việc và khả năng tài chính của Trung tâm;

– Tổ chức việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản thu theo quy định của pháp luật;

– Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giao.

3. Tổ chức, biên chế: 07 biên chế viên chức và 01 hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP

– Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm. Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

– Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có 04 phòng trực thuộc: Phòng Hành chính, Phòng Kỹ thuật Đo lường, Phòng Thử nghiệm và Phòng Đào tạo- Chứng nhận.