Tin tức chung

Hoạt động quản lý

Hoạt động TBT

Thủ tục hành chính

Hỗ trợ doanh nghiệp

Văn bản pháp quy

SỐ HIỆU CƠ QUAN BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
Luật Đo lường 04/2011/QH13 Chính Phủ 11/11/2011

Luật Đo Lường

Tải file
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc hội 29/6/2006

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Tải file
127/2007/NĐ-CP Chính Phủ 01/8/2007

Quy định chi tiết một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật

Tải file
02/2017/TT-BKHCN Bộ KHCN 31/3/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật

Tải file
27/2017/NĐ-CP Chính Phủ 15/3/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chc và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Tải file
10/2017/TT-BKHCN Bộ KHCN 15/8/2017

Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải file
26 văn bản pháp quy.