Tin tức chung

Hoạt động quản lý

Hoạt động TBT

Thủ tục hành chính

Hỗ trợ doanh nghiệp

Văn bản pháp quy

SỐ HIỆU CƠ QUAN BAN HÀNH NGÀY BAN HÀNH TRÍCH YẾU TẢI VỀ
Nghị định 104/2009/NĐ-CP Chính phủ 09/11/2009

Quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Tải file
Nghị định 119/2017/NĐ-CP Chính phủ 01/11/2017

Nghị định 119/2017/NĐ-CP Quy định về sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tải file
TT09/2017/TT-BKHCN Bộ KHCN 27/6/2017

Quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại

Tải file
Nghị định số 108/2017/NĐ-CP Chính phủ 20/9/2017

Nghị định số 108/2017/NĐ-CP Về quản lý phân bón thay thế Nghị định 202/2013/NĐ-CP

Tải file
Thông tư 07/2017/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ 16/6/2017

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải file
86/2012/NĐ-CP Chính Phủ 19/10/2012

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường

Tải file
05/2007/QH12 Quốc Hội 21/11/2007

Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tải file
Nghị định 80/2013/NĐ-CP Chính Phủ 19/7/2013

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tải file
05/2007/QH12 Quốc Hội 21/11/2007

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Tải file
43/2017/NĐ-CP Chính phủ 14/4/2017

Nghị định về nhãn hàng hóa

Tải file
26 văn bản pháp quy.