Trang chủ » Báo cáo tháng

Báo cáo tháng

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TCĐLCL tháng 12năm 2019

Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra về về đo lường chất lượng xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ và phương tiện đo nhóm 2 tại 08 cơ sở tương ứng 31 PTĐ; Chi tiết: Huyện Tuy An 02 cơ sở: 11 PTĐ; huyện Tây Hoà 02 cơ sở: 10 PTĐ; huyện ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TCĐLCL tháng 11 năm 2019

Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra về về đo lường chất lượng xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ và phương tiện đo nhóm 2 tại 15 cơ sở tương ứng 46 PTĐ; Chi tiết: Huyện Sơn Hoà 03 cơ sở: 11 PTĐ; huyện Phú Hoà 03 cơ sở: 12 PTĐ, TX ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 07/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL 1. Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo cột đo xăng dầu tại 16 cơ sở tương tứng 57 PTĐ; Chi tiết: Huyện Sông Hinh: 03 cơ sở 11 PTĐ; huyện Tây Hòa: 04 cơ sở 12 PTĐ; huyện Phú Hòa: 04 ...

Xem thêm

Báo cáo ước tình hình hoạt động TC-ĐL-CL 06 tháng năm 2019

Hoạt động quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Công tác quản lý Đo lường -Chủ trì thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu Chi tiết: huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở, huyện Tây Hoà: 02 cơ sở, huyện Sông Hinh: 01 cơ sở, tương ứng ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 05/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL 1. Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phép đo, phương tiện đo công tơ điện và đồng hồ nước tại 04 cơ sở tương ứng 16.782 PTĐ; Chi tiết: TX Sông Cầu: 02 cơ sở (Nhà Máy Nước Đông Bắc Sông Cầu 2.104 PTĐ; ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 04/2019

Hoạt động quản lý về TCĐLCL Công tác Quản lý đo lường -Kiểm tra về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ tại 55 cơ sở tương ứng 40 PTĐ; Trong đó: 07 cơ sở không còn kinh doanh và 08 cơ sở đóng cửa Công tác TC-CL&TBT -Góp ý dự thảo kế hoạch ...

Xem thêm

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 3 năm 2019

  I.Hoạt động quản lý về TCĐLCL   1.Công tác Quản lý đo lường -Xây dựng kế hoạch kiểm tra về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Công tác TC-CL&TBT -Soạn thảo công văn hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật; ...

Xem thêm