Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10 năm 2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 10 năm 2019

  1. Hoạt động quản lý về TCĐLCL
  2. Công tác Quản lý đo lường

-Kiểm tra về đo lường chất lượng xăng dầu  tại 26 cơ sở tương ứng 121 PTĐ;

Chi tiết: TX Sông Cầu 03 cơ sở: 18 PTĐ; huyện Tuy An 04 cơ sở: 18 PTĐ; Tp Tuy hòa 09 cơ sở: 44 PTĐ; huyện Đông Hoà 06 cơ sở: 26 PTĐ; huyện Phú Hoà 01 cơ sở: 03 PTĐ; huyện Sông Hinh 03 cơ sở: 12 PTĐ.

  1. Công tác TC-CL&TBT

-Tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên phê duyệt kế hoạch thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án triển khai áp dụng và quản lý hệ thống trong truy xuất nguồn gốc;

-Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 08/2018/TT-BKHCN ngày 15/06/2018 về việc sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 6 thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu gửi Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng;

-Xuất bản 02 bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Phú Yên số 07+08/2019;

-Cập nhật trang Web Chi cục: 28 hoạt động TCĐLCL

  1. Công tác phối hợp

-Phối hợp với thanh tra Sở KH&CN tiến hành thanh tra về thiết bị điện, điện tử tại các 06 cơ sở trên địa bàn tỉnh:

Trong đó: Thành phố Tuy Hòa: 03 cơ sở; huyện Đông Hòa: 01 cơ sở; huyện Tây Hòa: 01 cơ sở và huyện Sơn Hòa: 01 cơ sở

  1. Công tác khác

-Hỗ trợ kinh phí cho 02 doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam và Công ty TNHH thuỷ sản Hồng Ngọc áp dụng hệ thống quản lý và công nghệ tiên tiến theo QĐ 1421/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh Phú Yên;

-Thực hiện nâng lương cho 01 viên chức và 02 hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP đủ điều kiện nâng lương đợt 4 năm 2019;

-Cử 01 công chức tham dự hội thảo về tem truy xuất nguồn góc tại TP HCM;

-Tham dự khoá đào tạo nghiệp vụ cơ sở về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và nghiệp vụ cơ sở về quản lý chất lượng đánh giá sự phù hợp từ ngày 13/10-20/10/2019 tại tỉnh Lâm Đồng;

Xem đầy đủ tại đây: