Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8 năm 2019

Báo cáo tình hình hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tháng 8 năm 2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL
1. Công tác Quản lý đo lường
-Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo cột đo xăng dầu
tại 11 cơ sở tương tứng 38 PTĐ;
Chi tiết: Huyện Đông Hoà: 02 cơ sở 06 PTĐ; huyện Tuy An: 03 cơ sở 10
PTĐ; Thị xã Sông Cầu: 03 cơ sở 11 PTĐ; TP Tuy Hoà 03 cơ sở 11 PTĐ
-Báo cáo công tác kiểm tra nhà nước về đo lường chất lượng xăng dầu
trên địa bàn tỉnh theo quyết định số 113/QĐ-SKHCN ngày 01/07/2019;
2. Công tác TC-CL&TBT
-Tiếp nhận 01 cơ sở công bố hợp chuẩn sản phẩm đá vật liệu xây dựng
của chi nhánh công ty Nắng Ban Mai;
-Lấy 02 mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng phục vụ công tác kiểm tra tại
Công ty TNHH xăng dầu Mười Sum (Cơ sở 1) và Công ty TNHH xăng dầu Chín
Thử (Cơ sở 1).
-Gửi thông báo kết quả mẫu đạt chất lượng thử nghiệm đến 06 cơ sở: Cửa
hàng xăng dầu Trung tâm Thị trấn Phú Hòa (Công ty TNHH Thời Quán); Cửa
hàng xăng dầu Lê Như Vi; Cửa hàng xăng dầu Bình Giang; Cửa hàng xăng dầu
HTX-KD-DV Hòa Phong; Công ty TNHH xăng dầu Mười Sum (Cơ sở 1) v
Công ty TNHH xăng dầu Chín Thử (Cơ sở 1).
-Xuất bản bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Phú Yên số
05/2019;
-Cập nhật trang Web Chi cục: 28 hoạt động TCĐLCL (14 tin tin tức
chung; 12 tin cảnh báo và 01 bản tin và 01 báo cáo tháng)
-Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 74/2018/NĐ-CP và Nghị
định 154/2018/NĐ-CP gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ;

xem đầy đủ tại đây