Trang chủ » Hoạt động TBT » Bản tin » Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Phú Yên số 05/2019

Bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Phú Yên số 05/2019

Kính gửi: Quý bạn đọc

Văn phòng TBT Phú Yên có nhiệm vụ thông báo và hỏi đáp về Hàng rào kỹ thuật trong thương mại thuộc phạm vi quản lý được giao tại Quyết định số 52/2015/QĐ-UB ND ngày 18 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh Phú Yên. Qua đó, Văn phòng TBT Phú Yên đăng tải thông tin về các hoạt động liên quan đến việc thực thi Hiệp định Hàng rào kỹ thuật trong thương mại và thông tin cảnh báo, các quy định kỹ thuật của các nước thành viên WTO.

Trân trọng giới thiệu để Quý bạn đọc theo dõi./

Nguồn: Chi cục TĐC Phú Yên