Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 07/2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 07/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL
1. Công tác Quản lý đo lường
-Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo cột đo xăng dầu
tại 16 cơ sở tương tứng 57 PTĐ;
Chi tiết: Huyện Sông Hinh: 03 cơ sở 11 PTĐ; huyện Tây Hòa: 04 cơ sở
12 PTĐ; huyện Phú Hòa: 04 cơ sở 17 PTĐ; huyện Đồng Xuân: 01 cơ sở 04
PTĐ; huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở 10 PTĐ; huyện Tuy An: 01 cơ sở 03 PTĐ
2. Công tác TC-CL&TBT
-Lấy 04 mẫu xăng để thử nghiệm chất lượng phục vụ công tác kiểm tra tại
Cửa hàng xăng dầu Trung Tâm Thị Trấn Phú Hoà: 01 mẫu, Cửa hàng xăng dầu
Lê Như Vy: 01 mẫu, Cửa hàng xăng dầu Hoà Phong: 01 mẫu, Cửa hàng xăng
dầu Bình Giang: 01 mẫu;
-Xuất bản bản tin Hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Phú Yên số
04/2019;
-Cập nhật trang Web Chi cục: 29 hoạt động TCĐLCL (06 tin cảnh báo, 22
tin tin tức chung, 01 bản tin)

Xem đầy đủ tại :

Nguồn: Chi cục TĐC Phú Yên