Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo ước tình hình hoạt động TC-ĐL-CL 06 tháng năm 2019

Báo cáo ước tình hình hoạt động TC-ĐL-CL 06 tháng năm 2019

  1. Hoạt động quản lý về Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
  2. Công tác quản lý Đo lường

-Chủ trì thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu

Chi tiết: huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở, huyện Tây Hoà: 02 cơ sở, huyện Sông Hinh: 01 cơ sở, tương ứng 20 PTĐ cột đo xăng dầu.

-Chủ trì kiểm tra về đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa vàng trang sức, mỹ nghệ tại 55 cơ sở tương ứng 40 PTĐ

Chi tiết:  TP Tuy Hoà: 07 cơ sơ, huyện Đông Hoà:08 cơ sở; huyện Tây Hoà: 10 cơ sở; huyện Đồng Xuân: 03 cơ sở; huyện Tuy an: 07 cơ sở; huyện Sơn Hoà: 07 cơ sở; huyện Sông Hinh: 03 cơ sở; huyện Phú Hoà: 03 cơ sở; TX Sông Cầu: 07 cơ sở