Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 05/2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 05/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL
1. Công tác Quản lý đo lường
-Kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phép đo, phương tiện đo công tơ
điện và đồng hồ nước tại 04 cơ sở tương ứng 16.782 PTĐ;
Chi tiết: TX Sông Cầu: 02 cơ sở (Nhà Máy Nước Đông Bắc Sông Cầu
2.104 PTĐ; Nhà Máy Nước Sông Cầu: 6.642 PTĐ); huyện Tuy An: 01 cơ sở
Nhà Máy Nước Thị Trấn Chí Thạnh: 4.674 PTĐ; huyện Đồng Xuân: 01 Cơ sở
Nhà Máy Nước Đồng Xuân 3.362 PTĐ.
2. Công tác TC-CL&TBT
-Tiếp nhận 01 cơ sở công bố hợp chuẩn sản phẩm bê tông trộn sẵn của
Công ty TNHH xây dựng Hòa Mỹ;
-Xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh phú Yên số
02+03/2019 và thu thập thông tin chuẩn bị xuất bản bản tin số 04/2019;
-Cập nhật trang Web Chi cục: 14 hoạt động TCĐLCL (05 tin tin tức
chung, 09 tin cảnh báo).