Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 02/2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 02/2019

  1. I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL

-Phối hợp cùng Văn phòng Sở KH&CN báo cáo chấm điểm cải cách hành chính ISO hành chính công;

-Góp ý về hiệp y đối với doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng tặng GTCLQG – Công ty KCP;

-Thu thập thông tin chuẩn bị xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Phú Yên số 01/2019;

-Cập nhật trang Web Chi cục: 21 hoạt động TCĐLCL.

-Sửa đổi tài liệu hệ thống QLCL TCVN ISO 9001:2008 sang hệ thống QLCL TCVN 9001:2015.