Lưu trữ hàng ngày: 12/03/2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 02/2019

I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL -Phối hợp cùng Văn phòng Sở KH&CN báo cáo chấm điểm cải cách hành chính ISO hành chính công; -Góp ý về hiệp y đối với doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng tặng GTCLQG – Công ty KCP; -Thu thập thông tin chuẩn bị xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật ...

Xem thêm