Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 01/2019

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 01/2019

  1. I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL
  2. Công tác Quản lý đo lường

-Chủ trì thanh tra về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu gồm: huyện Sơn Hoà: 03 cơ sở, huyện Tây Hoà: 02 cơ sở, huyện Sông Hinh: 01 cơ sở, tương ứng 20 PTĐ cột đo xăng dầu.

  1. Công tác TC-CL&TBT

-Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 huyện Đông Hoà lấy 01 mẫu xăng và 01 mẫu dầu;

-Gửi thông báo kết quả thử nghiệm mẫu xăng, dầu đến 02 cơ sở: DNTN XD Chín Sỹ, DNTN XD Ngọc Duy;

-Thu thập thông tin chuẩn bị xuất bản bản tin hàng rào kỹ thuật trong thương mại tỉnh Phú Yên số 01/2019;

-Cập nhật trang Web Chi cục: 07 hoạt động TCĐLCL.