Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 12/2018

Báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động TC-ĐL-CL tháng 12/2018

  1. I. Hoạt động quản lý về TCĐLCL
  2. Công tác Quản lý đo lường

-Chủ trì thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu tại 07 cơ sở tương ứng 26 PTĐ, các cơ sở điều chấp hành đúng theo quy định;

Chi tiết:

+ Huyện Tuy An: 02 cơ sở xăng dầu sử dụng 08 PTD cột đo xăng dầu

          + Huyện Đồng Xuân: 03 cơ sở xăng dầu sử dụng 11 PTĐ cột đo xăng dầu

          + Huyện Đông Hòa: 02 cơ sở sử dụng 07 PTĐ cột đo xăng dầu.