Trang chủ » Báo cáo tháng » Báo cáo hoạt động TC-ĐL-CL năm 2018

Báo cáo hoạt động TC-ĐL-CL năm 2018

  1. Bối cảnh chung
  2. Tổ chức bộ máy

-Văn phòng Chi cục TCĐLCL: 10 biên chế hành chính, 03 hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP;

+Lãnh đạo : 01 Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng

+Phòng HC-TH : 04 cán bộ; trong đó : 02 đại học, 01 trung cấp, 01 sơ cấp

+Phòng quản lý Đo lường: 01 cán bộ; trong đó: 01 đại học

+Phòng TC-CL &TBT: 03 cán bộ; trong đó: 02 Thạc sỹ và 01 đại học

– Đơn vị trực thuộc:

Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL: 06 biên chế sự nghiệp, 01 hợp đồng theo nghị định 68/NĐ-CP và 10 hợp đồng khác.

+Lãnh đạo: 01 Giám đốc do Phó Chi cục trưởng kiêm nhiệm và 01 Phó Giám đốc.

+Phòng Hành chính: 05 nhân viên trong đó: 04 đại học, 01 sơ cấp

+Phòng Đo lường: 03 nhân viên; trong đó: 02 đại học, 01 cao đẳng.

+Phòng Thử nghiệm: 08 nhân viên: trong đó: 01 Thạc sỹ, 07 đại học.

+Phòng Đào tạo-Chứng nhận: 01 nhân viên; trong đó: 01 đại học.