Trang chủ » Hỗ trợ doanh nghiệp » Giải thưởng chất lượng quốc gia » Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018

Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018

Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng Quốc gia tỉnh Phú Yên được thành lập theo Quyết định số 712/QĐ-TĐC ngày 10/5/2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, gồm 07 thành viên đại diện của Sở, ngành.

Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018 tỉnh Phú Yên, cử nhóm chuyên gia để xem xét báo cáo giới thiệu, báo cáo tự đánh giá của công ty, kết qủa Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam đã đạt quy định của vòng đánh giá trên hồ sơ và tiến hành họp đánh giá tại chỗ Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam Ngày 09 tháng 7 năm 2018.

Ngày 20/7/2018 Họp hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018 tỉnh Phú Yên. Nhóm chuyên gia báo cáo về kết quả đánh giá trên hồ sơ , đánh giá tại chỗ, thông qua báo cáo đánh giá, bảng điểm tổng hợp của công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, Hội đồng sơ tuyển giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2018 tỉnh Phú Yên thống nhất đề nghị Hội đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 2018 trao giải Vàng  Giải thưởng chất lượng Quốc gia năm 2018 cho Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam, địa chỉ: Thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên./.

Nguồn: Chi cục TC-ĐL-CL Phú Yên