Trang chủ » Hoạt động TBT » Các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Ngày 12/10/2016, Việt Nam thông báo cho các nước thành viên WTO về việc xây dựng Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số05/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 3 năm 2014 quy định cụ thể danh mục các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của BộThông tin và Truyền thông. Danh mục này được chia thành 02 tiểu mục, được nêu chi tiết trong Phụ lục I và Phụ lụ c II. Mỗi tiểu mục có hình thức và nguyên tắc quản lý chất lượng bắt buộc (tức là, chứng nhận và công bố) riêng. Việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá thuộc Danh mục này được thực hiện theo Thông tư số30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 quy định cụ thể chứng nhận bắt buộc và tuyên bố sản phẩm, hàng hoá trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Mục đích của dự thảo nhằm đảm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của con người. Các nước thành viên có 60 ngày kể từ ngày thông báo để tham gia góp ý kiến. Thời gian dự kiến thông qua vào 15 tháng 12 năm 2016. Thời gian dự kiến có hiệu lực vào 01 tháng 4 năm 2017. Thông tin chi tiết của Dự thảo xem tại đây: du thao thong tu

Mã thông báo: G/TBT/N/VNM/92

NGUỒN TIN:TBT VIỆT NAM